Galvenā informācija

Vilpra, SIA (turpmāk - Datu pārzinis) ar šiem privātuma noteikumiem (turpmāk - Noteikumi) nosaka personas datu apstrādes noteikumus, izmantojot Datu pārziņa pārvaldīto vietni www.vilpra.lv

Noteikumos izklāstītie nosacījumi ir spēkā katru reizi, kad vēlāties piekļūt mūsu saturam un/vai pakalpojumam, neatkarīgi no izmantotās ierīces.

Datu pārziņa rekvizīti:
Juridiskās personas nosaukums: Vilpra, SIA
Juridiskās personas kods: 40203363323
Juridiskā adrese: Ramulu 29, LV-1005, Riga
Tālr. +371 243 39988
e-pasts; rimas.simkus@vilpra.lv

Uzraudzības institūcijas: Sakaru ministrijas Informācijas sabiedrības attīstības komiteja un Datu aizsardzības valsts inspekcija.

Dati par datu pārzini tiek apkopoti un glabāti VU “Reģistru centrs" Viļņas filiālē.

Ir ļoti svarīgi rūpīgi izlasīt Noteikumus, jo katru reizi, apmeklējot Datu pārzinim piederošās tīmekļa vietnes vai sociālo tīklu kontus, jūs piekrītat šajos Noteikumos aprakstītajiem nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzu, neapmeklējiet mūsu vietnes/sociālo tīklu kontus, neizmantojiet mūsu saturu un/vai pakalpojumus. Apliecinām, ka Datu pārziņa vietņu un sociālo tīklu kontu apmeklētāju dati tiks vākti saskaņā ar spēkā esošo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām un kontrolējošo iestāžu norādījumiem. Mēs veicam visus saprātīgos tehniskos un administratīvos pasākumus, lai aizsargātu datus, ko apkopojam par mūsu vietņu un sociālo tīklu kontu apmeklētājiem, no zudumiem, neatļautas izmantošanas un izmaiņām. Datu pārziņa darbinieki ir uzņēmušies rakstisko saistību neizpaust un neizplatīt trešajām personām darba vietā saņemto informāciju, tajā skaitā informāciju par vietnes apmeklētājiem.

Ja esat jaunāka par 16 gadiem persona, pirms personas informācijas iesniegšanas jums ir jāsaņem savu vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana. Noteikumos lietotie jēdzieni tiek saprasti tā, kā tie ir definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (ES).

Kādu informāciju mēs apkopojam par jums?

Informācija, ko sniedzat tieši jūs, t.i. dzīvesvieta (pilsēta), vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kas tiek apstrādāti preču konsultāciju un tiešā mārketinga nolūkos.

Informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu vietnes.

Papildus jūsu sniegtajai informācijai mēs apkopojam informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietnes. Piemēram, mēs varam vākt informāciju no trešajām pusēm – mēs varam iegūt informāciju par jums no publiskiem un komerciāliem avotiem (ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti) un saistīt to ar citu informāciju, ko saņemam no jums vai par jums. Informāciju par jums varam saņemt arī no trešo pušu sociālo tīklu pakalpojumiem, kad pieslēdzaties tiem, piemēram, izmantojot SIA “Vilpra” kontu “Facebook” tīklā.

Kā mēs izmantojam jūsu informāciju?

Mēs varam izmantot apkopoto informāciju šādiem mērķiem:
- Konsultāciju sniegšana par precēm;
- Tiešais mārketings.

⃰ Informējam, ka jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst vai atsaukt savu piekrišanu jūsu datu apstrādei ar zvaigznīti atzīmētajiem mērķiem. To var izdarīt, zvanot pa tālruni +371 243 39988, epa -pastu rimas.simkus@vilpra.lv, uz datu pārziņa norādīto adresi, nosūtot rakstisku atteikumu.

Kam mēs izpaudām jūsu informāciju?
Mēs izpaudīsim jūsu informāciju tālāk norādītajiem subjektiem:
- Citām pusēm, ja to prasa likums vai tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu sniegtos informācijas sabiedrības pakalpojumus.
Gadījumi, kad mēs varam izpaust jūsu informāciju citām pusēm:
- lai nepārkāptu likumu vai reaģējot uz tiesas procesa obligātu prasību (piemēram, pēc likumīga sprieduma vai lēmuma veikt kratīšanu vai cita tiesas lēmuma);
- lai apstiprināt savu darbību likumību;
- mēs varam izpaust jūsu informāciju saistītai trešajai pusei sabiedrību apvienošanās, nodošanas vai bankrota gadījumā;
- citos gadījumos ar jūsu piekrišanu vai likumīgu pieprasījumu.

Ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu informāciju?
Lai gan mēs veicam saprātīgas darbības, lai aizsargātu jūsu informāciju, neviena vietne, tiešsaistē veikta operācija, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnībā drošs.

Jūsu kā personas datu subjekta tiesības
Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārziņa darbībā, ir šādas tiesības:
- Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
- Iepazīstieties ar saviem datiem un to apstrādes veidu (piekļuves tiesības);
- Pieprasīt labot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgus personas datus (tiesības uz labošanu);
- Iznīcināt savus datus vai apturēt savu datu apstrādes darbības (izņemot uzglabāšanu) (tiesības uz iznīcināšanu un tiesības “tikt aizmirstam”);
- Ir tiesības pieprasīt, lai Personas datu pārzinis ierobežo personas datu apstrādi viena no likumīgām iemesliem dēļ (tiesības uz ierobežojumu);
- Ir tiesības pārvietot datus (tiesības pārvietot).

Datu pārzinis var neradīt apstākļus datu subjektiem augstāk uzskaitīto tiesību īstenošanai, ja likumā paredzētajos gadījumos nepieciešams nodrošināt noziegumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī kā datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību.

Trešo pušu tīmekļa vietnes, pakalpojumi un produkti mūsu tīmekļa vietnēs
Datu pārziņa vietne (-es) vai sociālo tīklu konti var saturēt trešo pušu reklāmkarogus, saites uz to tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, kurus Datu pārzinis nekontrolē. Datu pārzinis nav atbildīgs par trešo personu apkopotās informācijas drošību un privātumu. Jums jābūt uzmanīgiem un jāizlasa privātuma nolikums, kuru piemēro trešo pušu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem.

Nobeiguma noteikumi
Šie noteikumi tiek pārskatīti, p vismaz reizi divos gados. Kad mēs atjaunināsim Noteikumus, mēs informēsim jūs par, mūsuprāt, būtiskām izmaiņām, ievietojot paziņojumu konkrētajā (-s) tīmekļa vietnē (-ēs) vai sociālo tīklu kontos. Ja piekļūstat vai izmantojat mūsu saturu un/vai pakalpojumus pēc šāda paziņojuma publicēšanas, tiks uzskatīts, ka esat piekritis jaunajām prasībām, kas noteiktas atjauninājumā. Jaunākā Noteikumu versija vienmēr ir pieejama šeit www.vilpra.lv.

I. PERSONAS DATU SNIEGŠANAS PAMATS UN MĒRĶIS
1. Apmeklētājs sniedz personas datus SIA "Vilpra" konsultāciju par precēm nolūkos. 2. Pēc konsultācijai nepieciešamo personas datu sniegšanas Pircējs kļūst par Datu subjektu, bet “Vilpra” SIA – par Datu pārzini.
3. Datu pārzinis izmanto Datu subjekta personas datus tikai 1. punktā norādītajiem mērķiem.

II. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4. Datu subjekts apņemas iesniegt tikai pareizus Datus.
5. Datu subjektam ir kategoriski aizliegts piesavināties citu personu identitāti, norādot svešas personas vārdu, uzvārdu un (vai) citus Datus.
6. Datu subjektam, kura datus apstrādā Datu pārzinis savā darbībā, ir šādas tiesības:
6.1. Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
6.2. Piekļūt pie saviem datiem un iepazīties ar to apstrādes veidu (piekļuves tiesības);
6.3. Pieprasīt labojumus vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgus personas datus (tiesības uz labošanu);
6.4. Iznīcināt savus datus vai pārtraukt savu datu apstrādes darbības (izņemot uzglabāšanu) (tiesības uz iznīcināšanu un tiesības “tikt aizmirstam”);
6.5. Ir tiesības pieprasīt, lai Personas datu pārzinis ierobežo personas datu apstrādi viena no likumīgiem iemesliem dēļ (tiesības uz ierobežojumu);
6.6. Jums ir tiesības pārvietot datus (tiesības uz pārvietošanu).
7. Datu pārzinis, saņemot Pircēju personas datus, apņemas:
7.1. Apstrādāt Apmeklētāja personas datus tikai šajā Līgumā paredzētajiem mērķiem un stingri ievērojot Līguma prasības;
7.2. Nodrošināt, ka personas datu apstrāde tiks veikta atbilstoši Personas datu aizsardzības tiesību aktu prasībām;
7.3. Nodrošināt, ka Datu pārziņa darbinieki, kurus Datu pārzinis izmanto personas datu apstrādei, ir apņēmušies ievērot konfidencialitātes un datu drošības nodrošināšanas prasības, kas atbilst Personu datu aizsardzības tiesību aktu prasībām;
7.4. Nodrošināt, ka uzņēmumi, kurus Datu pārzinis izmanto personas datu apstrādei (SIA "Vilpra", AB "Telia"), ir apņēmušies ievērot konfidencialitātes un datu drošības nodrošināšanas prasības, kas atbilst Personu datu aizsardzības tiesību aktu prasībām;
7.5. Ieviest atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošina iespējamiem riskiem atbilstošu drošības līmeni, aizsargā un palīdz īstenot datu subjektu tiesības un ļauj apstrādāt personas datus, stingri ievērojot Personu datu aizsardzības tiesību aktu prasības.
8. Ja Puses vienojas par pakalpojumu sniegšanu mērķiem, kas nav noteikti šajā Vienošanās, Pusēm pirms šo pakalpojumu sniegšanas jāparaksta papildu vienošanās, kas reglamentē personas datu aizsardzību.